Vilkår for hjemmesiden til Norsk Førstehjelpsråd

Generelle vilkår

Takk for at du besøker vår hjemmeside. Vennligst les disse vilkårene og betingelsene nøye, de angir vilkårene for bruk av vår hjemmeside, domenet www.norskforstehjelpsrad.no enten du er gjest eller registrert bruker. Ved å besøke og/eller bruke hjemmesiden, bekrefter du at du godtar å bli bundet av vilkårene, samt at du vil følge de. Dersom du ikke godtar vilkårene, vennligst ikke benytt hjemmesiden.

Eier

Norsk Førstehjelpsråd og/eller utvikler av siden, senere kalt eieren, er ikke ansvarlig for tap av data eller nedetid som følge av bruken av informasonen og/eller tjenestene som tilbys på wwww.norskforstehjelpsrad.no, senere kalt hjemmesiden.

Barn

Selv om informasjon på hjemmesiden kan ses av barn så ønsker vi ikke å motta data fra barn. Eieren oppfordrer foreldre og foresatte til å tilbringe tid på nettet sammen med sine barn og delta i de interaktive aktivitetene som tilbys på nettstedene deres barn besøker. Ingen informasjon skal gis til eller legges ut på eierens hjemmeside av besøkende under 18 år uten samtykke fra deres foreldre eller foresatte. Innhold på hjemmesiden og linker kan vise til skader/ulykker/sykdomstilfeller som kan virke skremmende/traumatiserende for mindreårige. Tilstedeværelse av voksen anbefales derfor ved navigering av mindreårige til slikt innhold/linker.

Tilgjengelighet

Tilgang til hjemmesiden gis på midlertidig basis og vi forbeholder oss retten til, uavhengig av årsak og til enhver tid, å trekke tilbake eller endre tjenestene vi tilbyr på hjemmesiden, uten varsel til deg. Vi vil ikke på noe grunnlag være ansvarlige dersom hjemmesiden på et gitt tidspunkt eller i en periode er utilgjengelig.

Innhold

Vi gjør vårt ytterste for å sikre at informasjonen på hjemmesiden er aktuell, nøyaktig og oppdatert på tidspunktet for publiseringen, men vi gir ingen garantier, betingelser eller inneståelser (uttalt eller stilletiende) med hensyn til påliteligheten, nøyaktigheten og fullstendigheten av denne informasjonen. Vi frasier oss ansvaret for ethvert direkte, indirekte eller etterfølgende tap eller skade som følge av bruk av hjemmesiden, herunder enhver handling foretatt i tillit til informasjon som har der fremkommet.

Informasjon produsert av andre enn eieren på hjemmesiden reflekterer  nødvendigvis ikke eierens syn og står helt og holdent for utgivers syn. Dette gjelder også nyhetsfangst, som kun er ment å skulle fange opp diskusjoner og utvikling/aktiviteter tilknyttet området førstehjelp og akuttmedisin.

Publikasjoner/linker på hjemmesiden, tilgjengeliggjort av brukere, kan forkortes, forlenges, endres eller slettes av eieren uten samtykke fra utgiver (bruker).

Det er ikke tillat å publisere, eller vise til/linke til andre hjemmesider og/eller informasjon/artikler som på noen som helst måte kan OPPLEVES som støtende eller er ulovelig i hht det enkelte lands lover der hjemmesiden åpnes fra.

Eier er heller ikke ansvarlig for innhold som det blir linket til eller refererer til, enten dette er gjort av eieren eller brukere av hjemmesiden.

Regler for bruk av hjemmesiden

Du har anledning til å laste ned, og skrive ut utdrag fra hjemmesiden til eget, ikke-kommersielt bruk. Enhver annen bruk av hjemmesiden, herunder gjengivelse, endring, distribuering, overføring, re publisering, fremvisning eller presentasjon av innholdet på/fra hjemmesiden, er strengt forbudt uten forutgående skriftlig samtykke fra eieren.

Du har ikke adgang til å benytte innhold fra hjemmesiden til kommersiell bruk uten uttrykkelig skriftlig tillatelse fra eieren og du plikter å respektere varemerkerettigheter, opphavsrettigheter og andre eierskapsbegrensninger og lisenser på hjemmesiden.

Du har ikke adgang til å lage og/eller publisere din egen database som inneholder betydelig mengder av innhold fra hjemmesiden, uten foregående skriftlig samtykke eieren.

Det må ikke foreta ”framing” av hjemmesiden til andre nettsider.

Du må ikke opprette en link til en annen del av hjemmesiden enn til hjemmesiden.

Vi forbeholder oss retten til, uavhengig av grunn og til enhver tid, å trekke tilbake en tillatelse til å opprette linker, uten forutgående varsel til deg.

Dersom hjemmesiden har linker til andre nettsider og ressurser tilbudt av tredjeparter, er disse linkene kun for informasjonsformål. En link til en annen nettside innebærer ikke, og ikke gir uttrykk for, vår godkjennelse av denne utgiveren, produktene eller tjenestene. Vi har ingen kontroll over innholdet på de aktuelle sidene, og er ikke ansvarlig for disse. Vi er heller ikke ansvarlig for tap eller skade som oppstår som følge av din bruk av sidene, eller handlinger foretatt i tillit til innholdet på disse sidene.

Avhengig av medlemsskap gis det tilgang til konsepter/materiell utarbeidet av eieren. Tilgjengeliggjort materiell på det aktuelle medlemsskapsnivået kan kun brukes i hht eierens intensjoner og krav og ved bruk må det alltid refereres til eieren med både navns nevnelse og logo. Bruk skal enten være i tråd med betingelser gitt på utdanningstidspunktet eller etter de til enhver tid gjeldenede regler gitt av eieren. Ut over dette må bruk avtales med eieren.

Logo/varemerker

Varemerker og/eller logoer på hjemmesiden, eller på hjemmesider det linkes til, er helt og holdent eiet av eieren og/eller eieren av den/de hjemmesiden(e) det måtte pekes til fra hjemmesiden. Varemerker og/eller logoer kan derfor ikke benyttes uten foregående avtale med den respektive eier.

Copyright

Vi er eier og rettighetshaver til alt av /åndsverk/immaterielle rettigheter tilknyttet hjemmesiden, herunder materiale som er publisert der. Alt materialet er beskyttet av opphavsrettslig- og varemerkerettslig lovgivning samt traktater rundt om i verden. Vi forbeholder oss alle slike rettigheter.

Virus, hacking, og andre overtredelser

Du må ikke misbruke hjemmesiden ved å introdusere virus, trojanere, dataormer, logiske bomber, ødelagte data eller annet skadelig eller teknologisk ødeleggende materiale. Du må ikke forsøke å skaffe deg uautorisert tilgang til hjemmesiden, serveren hvor hjemmesiden er lagret eller annen server, datamaskin eller database tilknyttet hjemmesiden. Du må ikke utsette hjemmesiden for såkalt ”denial-of-service” angrep eller ”distributed denial-of-service” angrep.

Ved brudd ovennevnte begår en lovovertredelse. Vi vil anmelde enhver slik overtredelse til rett håndhevingsorgan og vi vil samarbeide med disse gjennom å avsløre din identitet.

Vi er ikke ansvarlige for tap eller skade forårsaket av et ”denial-of-service” angrep, virus eller annet teknologisk ødeleggende materiale som overføres til datautstyr, dataprogrammer, data eller annet beskyttet materiale som følge av din bruk av hjemmesiden, herunder nedlasting av materiale fra hjemmesiden eller andre nettsider linket til den.

Linker til hjemmesiden

Du kan opprette linker til vår hjemmeside, forutsatt at du gjør dette på en ordentlig og lovlig måte som ikke skader eller utnytter vårt rykte. Slik linking må skje i overensstemmelse med våre retningslinjer for immaterielle rettigheter som ovenfor angitt. Du må ikke opprette en link på en slik måte at det gis inntrykk av en forbindelse, godkjennelse eller bekreftelse fra vår side, hvor en slik ikke eksisterer. Du har ikke adgang til å foreta linking hvor din nettside inneholder informasjon som er smakløs, provoserende, kontroversiell eller krenker immaterielle rettigheter eller andre personers rettigheter, eller som på annet vis ikke er i overensstemmelse med gjeldende lover og regler.

Personvern og opplysninger knyttet til deg og din bruk av hjemmesiden

Vi behandler dine personopplysninger i samsvar med vår Personvernpolicy [Lenke]. Ved å benytte Hjemmesiden samtykker du til en slik behandling og bekrefter at personopplysningene du har gitt oss er korrekte. Vennligst les vår ”Personvernpolicy” nøye.

Personvernpolicy

Vennligst les vår Personvernpolicy nøye da denne angir hvordan og hvorfor vi behandler personopplysninger. Ved å gi oss personopplysninger samtykker du samtidig til behandling og overføring av personopplysninger som angitt i denne Personvernpolicyen.

I henhold til EU-direktiv 95/46/EF om beskyttelse av fysiske personer i forbindelse med behandling av personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger, er den behandlingsansvarlige Norsk Førstehjelpsråd med organisasjonsnummer 985 076 383, og med registrert forretningsadresse Hausmannsgate 7, 0186 Oslo.

Eieren forsikrer deg at all personlig data blir behandlet konfidensielt i henholdt til gjeldende personvern og sikkerhetsregler. Vi behandler all forbruker/-personinformasjon konfidensielt og vi vil ivareta ditt personvern i følge Personopplysningsloven. Tjenester som inneholder personlige valg/informasjon har en mulighet for å logge seg ut av tjenesten. Vi anbefaler deg at du logger deg ut dersom du deler datamaskin med andre brukere og ikke ønsker å dele dine innstillinger og valg med andre brukere, eller hvis du fjerner deg fra innloggingspunktet du til enhver tid er innlogget fra.

Opplysninger gitt ved opprettelse av profil (min side) står for innmelders regning og vil ikke etterprøves av eieren. Dersom eieren oppfatter en profil som uekte kan eieren når som helst, og uten samtykke, slette profilen. Evt. Innbetalr medlemskapsavgift tilhørende en slik profil vil ikke bli refundert.

Det skal ikke registreres personsensitive opplysninger så som personnummer, kontonummer, betalingskort eller liknende.

Det anbefales å legge inn privat e-postadresse i profilen, da denne vanligvis er mere stabil enn en evt. e-postadresse tilknyttet arbeidsforhold.

Eieren kan benytte opplysninger som er gitt til å kontakte deg.

Informasjon som tilgjengeliggjøres ved søk i våre registere er begrenset til fornavn, etternavn, kontaktinformasjon (telefon/mobil/e-postadresse), kommune, fylke og instruktørstatus. Enhver utilsiktet bruk av disse opplysningene utover det som er definert som hensikt med opplysningene vedkommer ikke eieren! Dersom du ønsker å begrense tilgjengelighet på deler av dine personopplysninger kan du reservere deg mot enkelte av disse på „Min side”. Opplysningene vil uavhengig av evt. reservasjoner være tilgjengelig for eieren og vil etter tillatelse fra den enkelte kunne tilgjengeliggjøres på forespørsel fra interessenter.

 

Hensikten med de opplysningene som blir lagt inn i profilen på „Min side” er å kunne sende ut informasjon eller kontingentkrav samt å gjøre navn, instruktørstatus og geografisk tilhørighet tilgjengelig. Disse opplysningene vil være åpent tilgjengelig for alle og vil bl.a. kunne brukes for å søke opp ønsket instruktørstatus i gitte geografiske områder samt for Statens Vegvesen og Vegtrafikkstasjonene å kunne søke opp kjøreskolelærere for bekreftelse av instruktørstatus som tillater opplæring innen førstehjelp etter TGF-konseptet (TGF = Trafikalt Grunnkurs Førstehjelp).

Medlemsskap

For vilkår/betingelser for medlemsskap, se fanen „Medlemskap”

Endringer på hjemmesiden

Eieren forbeholder seg retten til når som helst å foreta endringer av hjemmesiden, retningslinjer og disse Vilkårene, uavhengig av årsak. Du plikter å overholde de til enhver tid gjeldende Brukervilkår for Hjemmesiden. Du bør fra tid til annen undersøke hjemmesiden for å gjøre deg kjent med de gjeldende Brukervilkår.

Skadesløsholdelse

Du godtar å holde eieren skadesløs for enhver rettsforfølgelse rettet mot det, i den grad slik rettsforfølgelse oppstår som følge av din bruk av Hjemmesiden i strid med Vilkårene. Dette omfatter også retningslinjene for immaterielle rettigheter (som angitt over i klausul 5), eller ethvert annet krav med påstand om krenkelse av tredjeparts immaterielle rettigheter, eller påstand om ærekrenkelse som følge av din bruk av Hjemmesiden, herunder informasjon du legger inn på Hjemmesiden.

Ansvarsfraskrivelse og ansvarsbegrensning

Ansvarsbegrensning
EIEREN ER IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHET, INKLUSIVE, MEN IKKE BEGRENSET TIL, UAKTSOMHET, ANSVARLIG FOR DIREKTE, SEKUNDÆRE, SPESIELLE, TILFELDIGE SKADER ELLER FØLGESKADER, INKLUSIVE, MEN IKKE BEGRENSET TIL, TAP AV DATA ELLER FORTJENESTE, SOM FØLGE AV BRUK, ELLER MANGLENDE MULIGHET TIL BRUK AV MATERIALET PÅ DENNE HJEMMESIDEN. HVIS DIN BRUK AV MATERIALE FRA DENNE HJEMMESIDEN MEDFØRER BEHOV FOR VEDLIKEHOLD, REPARASJON ELLER KORRIGERING AV UTSTYR ELLER DATA, MÅ DU BÆRE KOSTNADENE FORBUNDET MED DETTE.

Du aksepterer at tilgangen til hjemmesiden, herunder innholdet, tilbys vederlagsfritt. Eier er ikke ansvarlig overfor deg eller andre, for tap eller skade av hvilken som helst art, som kan oppstå som følge av uautorisert bruk av hjemmesiden herunder bruk av informasjon fra derfra.

Hjemmesiden er ment for bruk i Norge. Eieren innestår ikke for at produkter referert til på hjemmesiden er egnet til bruk, eller tilgjengelig, i Norge. De som benytter siden utenfor Norge er selv ansvarlige for overholdelse av nasjonale lover i den grad slike kommer til anvendelse.

Ved bruk av hjemmesiden, godtar du disse vilkårene og ansvarsbegrensningene som er definert av eieren. Eieren forbeholder seg retten til å endre vilkårene og ansvarsbegrensningene og vil publisere en melding på hjemmesiden når dette skjer.

Eieren begrenser og innskrenker ikke sitt ansvar for svikaktige handlinger, dødsfall eller personskade som måtte oppstå ved uaktsom opptreden av eieren, dets styremedlemmer, ansatte, samarbeidspartnere, andre representanter for eieren, eller annet ansvar som ikke kan fraskrives ved lov.

Eieren vil gjøre sitt ytterste for å sikre at hjemmesiden er fullt operasjonell. Internetts natur gjør imidlertid at eieren ikke kan garantere at Hjemmesiden er uten forsinkelser, avbrudd eller feil.

Dersom du bryter disse vilkårene og vi ikke foretar oss noe, vil vi fremdeles ha våre rettigheter og rettsmidler i behold for enhver annen situasjon hvor du misligholder vilkårene.

Dersom noen av vilkårene ansees å være ugyldige, falt bort eller av en annen grunn ikke kan håndheves, skal dette vilkåret anses adskilt fra de øvrige, og skal således ikke påvirke gyldigheten og håndhevingsadgangen for de gjenværende vilkårene.

Hjemmesiden tilbys ”som den er”. Eier gir ingen garantier eller inneståelser av noe slag, i den utstrekning det er tillatt i henhold til lov. Eier garanterer ikke for nøyaktigheten eller fullstendigheten av hjemmesiden eller informasjon eller innhold på denne, herunder at den er fri for feil og virus.

Mottatte overføringer

Ethvert materiale, enhver informasjon eller idé du overfører til eller setter på denne hjemmesiden på en hvilken som helst måte, vil bli behandlet som ikke-konfidensiell og fri, og kan bli formidles eller brukes av eieren eller brukere av hjemmesiden til et hvilket som helst formål inklusive, men ikke begrenset til, utvikling, produksjon og markedsføring av produkter

Materialet som vises på vår hjemmeside gis uten garantier eller vilkår angående dets nøyaktighet. Så langt det lar seg gjøre innenfor lovens renser, vil vi frasi oss:

a) alle vilkår og garantier som ellers kan antydes av vedtekter, allmennrett eller egenkapitalsloven; og
b) ethvert erstatningsansvar for direkte, indirekte eller derav følgende tap eller skade som har oppstått som er pådratt av en bruker i forbindelse med vår hjemmeside eller i forbindelse med bruken av denne siden, manglende evne til å bruke siden, eller resultater av å bruke vår hjemmeside, hjemmesider som er linket til den, og annet materiale som er offentliggjort på den, herunder:

tap av inntekt eller utbytte;
tap av virksomhet;
tap av fortjenester eller kontrakter;
tap av forventet sparing;
tap av informasjon;
tap av velvilje; og
bortkastet administrasjons- eller kontortid

uansett om det er forårsaket av en skadevoldende handling (herunder forsømmelighet), kontraktsbrudd eller annet, selv om det er påregnelig.

Dette rører ikke ved vårt erstatningsansvar for dødsfall eller personlig skade som følge av vår forsømmelighet, eller ved vårt erstatningsansvar for misvisende fremstillinger som et grunnleggende anliggende, eller ved noen andre erstatningsansvar som ikke kan utelukkes eller begrenses under gjeldende lov.

Jurisdiksjon og lovvalg

Vilkårene skal utformes i samsvar med norsk lovgivning. Tvister som oppstår i forbindelse med Vilkårene eller ved bruk av Hjemmesiden er underlagt norske domstolers ikke-eksklusive jurisdiksjon.

Kontakt oss

Dersom du har spørsmål vedrørende innholdet på Hjemmesiden, vennligst ta kontakt med:

Norsk Førstehjelpsråd
Postadresse: Postboks 1 Grønland, 0133 Oslo
Besøks-/kontoradresse: Hausmannsgate 7, 0186 Oslo
E-post post@norskforstehjelpsrad.no