Førstehjelpskurs i koronatiden

Av Thomas Berg Green (Daglig leder), 27.10.2020

Førstehjelpskurs i koronatiden

Smittetallene øker igjen i Norge og helsemyndighetene strammer inn. Kan førstehjelpskurs fremdeles gjennomføres i disse dager?

 

Førstehjelpsundervising med trening på dukker, markører eller i team medfører smitterisiko. Kursarrangør har ansvaret for å gjøre vurdering av smitterisiko, velge kursoppsett og gjennomføre smitteverntiltak. Ved stort smittepress må kursleder vurdere å avlyse kurset. 

Smitteverntiltakene må tilpasses smittepresset i lokalmiljøet. I tillegg anbefaler vi å dele inn kurset i kohorter (smågrupper) på maks 5 personer som holdes isolert fra hverandre. Dersom en kursdeltager blir syk vil man på denne måten redusert smitterisiko og kun kohorten må i karantene.

Dersom en kursleder føler seg syk, skal kurset ikke gjennomføres. Og kursdeltagere som føler seg syke skal holde seg hjemme.

Kursleder bør ta hensynt til om kursdeltagerne er i risikosonen, f.eks. ved undervisning i pasientforeninger mv.:

  • Alder > 80 år.
  • Alvorlig grunnsykdom.

Ut fra risikovurdering må kursleder velge kursform og innhold og risiko:

  • Forelesning med sosial avstand og andre hygienetiltak under hele kurset har LAV risiko.
  • HLR trening på hver sin dukke og deltagere beholder samme dukke under hele kurset har LAV risiko.
  • Trening i kohorter. Kurset deles opp i faste grupper med maksimalt 5 deltagere som isolerer seg under kurset. MODERAT risiko.
  • Trening i kohorter. Bruker munnbind & hansker. Utfører ikke munn til munn. God håndhygiene og renhold av dukker. LAV risiko.
  • Munn-til-munn ventilering på felles dukke. Renhold av dukke og nytte av lunge mellom kandidater. MODERAT/HØY RISIKO og bør som hovedregel ikke foregå.

Alle kursdeltagere må før kursets start gjennomgå og undertegne egenerklæringsskjema om smitte. Kursleder oppbevarer denne i 3 uker etter kurset er avsluttet. Se vedlegget.

Kurslokalet må være store nok til at blir tilstrekkelig avstand mellom deltagere. Minimum 1 meter mellom hver og minst 2 meter under praktiske øvelser. Utendørs trening bør vurderes. Pass på at det luftes godt i pausene. Det bør være gode muligheter for håndvask og desinfeksjonssprit må være lett tilgjengelig for alle.

Kursleder bør ved kursets start ta en felles gjennomgang av hygienetiltak og spilleregler for gjennomføring av praktiske øvelser.

Ved smitteutbrudd vil kommunehelsetjenesten sørge for smittesporing med grunnlag i deltagerlisten.

Dersom kursdeltager har fått påvist smitte eller går i isolasjon, skal skal kursleder informere kommunehelsetjenesten på kursstedet. Kursleder skal overlate eventuell smittesporing og oppfølging til helsetjenesten og skal ikke varsle kursdeltagerne, uten at dette er avtalt med helse. Deltagerliste og oversikt over kohorter kan overleveres til helsetjenesten.