Førstehjelpsrådet besøker Sivilforsvaret

Av Siw Lilly Osmundsen, 18.06.2017

Førstehjelpsrådet besøker Sivilforsvaret

Styret i Førstehjelpsrådet prøver å legge samlinger til ulike medlemsorganisasjoner for samtidigå få bedre innblikk i alt det gode arbeidet som gjøres innen førstehjelp i de 23 medlemsorganisasjonene. Vårens styresamling ble  derfor avholdt på Sivilforsvarets kompetansesenter på Starum.

Vi besøkte Oppland sivilforsvarsdistrikt som holder til på Starum, like sør for Gjøvik.  Distriktet ivaretar alle Sivilforsvarets beredskapsoppgaver, og styrer alle Sivilforsvarets avdelinger i Oppland fylke.

Distriktet ble fra 1. august 2011 også landets eneste kompetansesenter i Sivilforsvaret. Kompetansesenteret på Starum ligger idyllisk til på en åsrygg med fantastisk utsikt over Mjøsa i Østre Toten.

Distriktet har ansvaret for opplæring av alt personell til alle nivåer i Sivilforsvaret.

I tillegg har Sivilforsvarets beredskaps- og kompetansenter i Oppland et bredt kurstilbud rettet mot:
- Brannvesen
- Politi
- Helsevesen
- Frivillige hjelpeorganisasjoner
- Kommuner

Distriktet kan blant annet tilby kompetanse innen disse områdene:
-
Brannslokking
- Redningsaksjoner
- Beredskaps- og øvingsplanlegging
- Kriseledelse
- Risikoanalyser

Sivilforsvaret er en statlig forsterkningsressurs for nød- og beredskapsetatene ved håndtering av uønskede hendelser - en viktig aktør i den norske redningstjenesten.

Sivilforsvaret er en viktig aktør i samfunnssikkerhetsarbeidet i det daglige og når uønskede hendelser inntreffer. Sivilforsvaret ivaretar også befolkningens behov for beskyttelse i tilfelle krig og er beskyttet etter Genèvekonvensjonen.

Vårt opphold:
Førstehjelpsrådets styre fikk leie rimelige arbeidsrom og overnatting ved leiren og kunne benytte oss av den meget gode forpleiningen ved kjøkkenet.  Syv styremedlemmer deltok i arbeidet torsdag til lørdag.  Kvalitetssikring og standardisering var oppdraget som er formidlet som et ansvarsomåde for Førstehjelpsrådet fra Helsemyndighetene.

null   null

Distriktssjef i Oppland Sivilforsvarsdistrikt Roar Nilsen redegjorde for landets største Sivilforsvarsanlegg, det nasjonale kompetansesenteret, som blandt annet utdanner årlig 600-700 elever i kvalifisert nivå førstehjelp.  De arrangerer en mengde andre kurs og alle kurs legger vekt på ferdighetstrening.  Under oppholdet måtte Førstehjelpsrådet evakuere under brannøvelse og ta oppstilling på samleplass bak Vegar Hanssveen, som hadde ansvaret for oss i leiren. 

Sivilforsvaret:

  • har kompetanse, er organisert og utstyrt for å gi operativ støtte til nød- og beredskapsetatene
  • gir opplæring innen beredskap og redning for egne mannskaper og andre beredskapsaktører
  • inngår i atomulykkesberedskapen, og utgjør en viktig del av landets målenettverk
  • driver en landsomfattende tjeneste for varsling av befolkningen ved overhengende fare
  • ivaretar viktige oppgaver i tilfelle krig
  • forvalter på vegne av DSB konsepter for hjelpearbeid ved humanitære katastrofer i andre land