Revideringer NGF og NGFB

Av Siw Lilly Osmundsen, 07.10.2016

Revideringer NGF og NGFB

Kursbøker og instruktørveiledningene er ferdig revidert i år. Siste revidering var instruktørveiledningen for "Førstehjelp for deg som har omsorg for barn (NGFB)" den gikk i trykken september 2016.

Begge kursene er nå på minimum fem timer (klokketimer) inkklusive pausene.

Norsk Grunnkurs Førstehjelp (NGF) og Førstehjelp for deg som har omsorg for barn (NGFB)

Standardiserte grunnleggende førstehjelpskurs utviklet av Norsk Førstehjelpsråd og Norsk Resuscitasjonsråd (NRR) og oppdatert i h.h.t. retningslinjer for HLR 2015. Kurset følger samme standard og er på fem undervisningstimer med maksimalt femten deltakere. Kurset inneholder en HLR-utsjekk av alle deltakere. Alle deltakere bør få kursbevis med underskrift av godkjent instruktør ved bestått kurs. Kurset har flere praktiske øvelser som gjennomføres i løpet av kurset.

Barnekurset NGFB er laget for å oppfylle de behov for kunnskap i førstehjelp som stilles til personell i norske virksomheter som gir “tilsyn og omsorg for barn”. Se Rundskriv fra SOS. DEP I-0848 av 15. desember 1995: “Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.” samt “Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. del 1 og del 2.” Se spesielt kommentar til § 15.

Målgrupper NGFB:
- alt personell med omsorg for barn (barnehagepersonell, førskolelærere m.m.)
- foreldre og kommende foreldre, besteforeldre
- førstehjelpere

Om kurset

Norsk førstehjelpsråd ønsker at flest mulig som i sitt daglige virke har ansvar for barn, gjennomgår dette kurset. “Førstehjelp for deg som har omsorg for barn” tilbys av alle de store førstehjelpsorganisasjonene og andre som er tilknyttet Norsk Førstehjelpsråd.

Kurset er faglig og metodisk i samsvar med "Norsk grunnkurs førstehjelp" [NGF] fra de samme organisasjoner. De praktiske øvelsene i kurset gir deltakerne god mulighet til å lære seg praktiske ferdigheter og samhandle med Medisinsk nødtelefon 1-1-3. Livreddende tema som hjerte-lungeredning, fri luftvei, sideleie og fjerning av fremmedlegeme i luftveien er grundig behandlet. Kurset lærer på en aktiv måte deltakerne til å gjøre en rask pasientundersøkelse, varsle medisinsk nødtelefon og gjenkjenne symptomer og tegn på kjente akutte barnesykdommer. Forgiftninger er behandlet på en praktisk måte. Opptreden på skadested, f.eks. ved en litt alvorligere ulykke gjennomgås. Her gjøres øvelsen så realistisk som mulig, ved at man legger øvelsen til en situasjon som er aktuell der man er. Varmekonservering vektlegges gjennom kurset for alle skadde, spesielt ved mistanke om indre blødning. Avsluttende gjennomføres små øvelser med fokus på skader som brudd, blødninger og brannskader.

Førstehjelper for barn
Førstehjelp til barn følger stort sett de samme regler som førstehjelp til voksne. Rollen som førstehjelper kan imidlertid bli vanskeligere når det er barn som trenger hjelp: Når et barn er kommet til skade, kan vi som førstehjelpere lett føle oss rådløse og kanskje handlingslammet, fordi vi blir emosjonelt engasjert. Det kan være vanskelig å kommunisere klart med små barn. De minste snakker ikke, og de litt større skjønner ikke alltid voksnes måte å ordlegge seg på. Foreldrene ser fort om det feiler barnet deres noe. Lytt derfor til foreldrene. La dem om mulig være hos barnet, og helst holde det, noe som gir barnet trygghet og ro.

Målgrupper NGF:
- alle som ønsker å lære førstehjelp
- førstehjelpere som skal fortsette med kvalifisert nivå førstehjelp
- helsepersonell
- i forkant av kurs i bruk av hjertestarter

Kompetanse som instruktør og hovedinstruktør
Begge kursene er standardisert både innholdsmessig og metodemessig og instruktøren skal holde seg til denne standarden og ha egen godkjenning for det enkelte kurset. Kursbevis for henholdsvis NGF og NGFB er en dokumentasjon for at deltakeren har vært gjennom denne standarden og har bestått utsjekk i HLR i løpet av kurset.  

Hvis du fra før er godkjent instruktør i en førstehjelpsorganisasjon som er medlem av Norsk Førstehjelpsråd, har du rett til å undervise også i kurset “Førstehjelp for deg som har omsorg for barn (NGFB)” og/eller "Norsk Grunnkurs Førstehjelp (NGF)". Det er likevel en forutsetning at du først har gjennomgått det enkelte kurset som kursdeltaker, og går gjennom metodikken som er beskrevet i instruktørboka med en hovedinstruktør.

Hvis du ikke har formell kompetanse som førstehjelpsinstruktør, kan du skaffe deg slik kompetanse ved å gjennomgå kursene som ordinær kursdeltaker og deltar på instruktørkurs, hvor du under veiledning av en hovedinstruktør får trening i kursledelse. Norsk Førstehjelpsråd er klar over behovet for å standardisere kurs og opplæring også for frittstående instruktørkrefter. Derfor tilbys to ganger i året slike instruktørkurs i Førstehjelpsrådets regi, se www.førstehjelpsrådet.no.  Ellers er det bare lov å arrangere instruktørkurs i regi av medlemsorganisasjoner i Norsk Førstehjelpsråd.

Om konseptet NGF og NGFB
Læring er en prosess som foregår hos hver enkelt av kursdeltakerne. Å lære seg førstehjelp betyr å bli i stand til å utføre bestemte praktiske tiltak og forstå når disse tiltakene er aktuelle.  "Norsk Grunnkurs Førstehjelp" og  “Førstehjelp for deg som har omsorg for barn” tar sikte på at deltakerne lærer i mest mulig gjennom egen aktivitet, individuelt, i samlet gruppe og i arbeidspar. Instruktørens rolle blir å være arbeidsleder for deltakernes egen aktive læring.

Arbeidsboka er helt sentral i kurset. Deltakerne bør i god tid før kurset motta sitt personlige eksemplar, med beskjed om å ha lest boka grundig før frammøte til kurset. På kurset skal deltakerne ha bøkene framme og bruke dem til detaljstudium, grunnlag for samtale seg imellom og spørsmål til instruktøren. Hvert nytt emne eller progresjonstrinn er en dobbeltside i elevboka, instruktøren fremhever kort de viktigste punktene i stoffet og oppsummerer disse med repetisjonsspørsmålene.

Det er ikke meningen at instruktøren skal fortelle deltakerne alt som står i boka. Det skal være en aktiv læreprosess med korte kontrollspørsmål til hvert emne eller trinn. Deltakerne har anledning til å stille spørsmål og instruktøren besvarer disse kort. Tiden må brukes aktivt til de praktiske øvelsene og ikke til lange forklaringer eller instruktørens historier.

Sørg for felles progresjon og overhold tidsplanen for kurset. Øvelsene er aller viktigst. Forsikre deg derfor om at deltakerne får gjennomført alle øvelsene. Skulle bli knapt med tid, må du prioritere de praktiske øvelsene og heller gjennomgå noe av lesestoffet mindre grundig.

Ha et aktivt og fint kurs!

07.10.2016
Siw Lilly Osmundsen
Leder, Norsk Førstehjelpsråd
Postboks 1, Grønland, 0133 OSLO Tlf: 22 05 40 00
E-post: post@norskforstehjelpsrad.no
www.norskforstehjelpsrad.no

 

Kan bestilles fra:

www.hjertevakten.no

www.rodekorsbutikken.no

www.folkehjelp.no