Oppdatert "Anbefalinger for trening på basal og avansert hjerte-lungeredning (HLR) under COVID-19 pandemien"

Av Peter Meyer, 27.05.2020

Oppdatert

Det er nå utarbeidet oppdatert "Anbefalinger for trening på basal og avansert hjerte-lungeredning (HLR) under COVID-19 pandemien" gjelder for både legfolk og helsepersonell. Om bruk av smittevernutstyr og opplæring kan kombineres vil det være en fordel, avhengig av tilgang til smittevernutstyr. Dette vil også redusere risiko for smitte mellom deltakere.

Bakgrunn for anbefalingene


Under den pågående COVID-19 pandemien vil det være økt usikkerhet rundt smitterisiko ved nærkontakt i situasjoner der vi driver opplæring innen hjerte-lungeredning (HLR) og andre livreddende tiltak. Det er samtidig viktig at slik opplæring og trening gjennomføres tross at det kan være smitterisiko, av hensyn til at personer som får hjertestans eller andre livstruende tilstander har de samme behovene relatert til førstehjelp og gjenoppliving som tidligere.
Norsk Resuscitasjonsråd (NRR) og Norsk Førstehjelpsråd (NFR) har gjennomgått kunnskapsgrunnlaget og har i felleskap forsøkt å finne opplæringsløsninger som kan dekke de viktigste momentene innen slik opplæring. Vi har tatt utgangspunkt i kurskonsepter NRR og NFR selv forvalter av hensyn til å kunne gi mest mulig konkrete råd ift de aktuelle timeplanene. Rådene vil likevel vil kunne være overførbare til andre kurskonsept og opplæringsformer innen denne type opplæring og trening.
Opplæring og re-trening innen HLR gir en rekke smittevernutfordringer og det må være opp til den enkelte kursarrangør å holde seg oppdatert om de til enhver tid gjeldende smittevernråd fra Folkehelseinstituttet (FHI). Våre anbefalinger er basert på anbefalinger fra instanser som ERC, ILCOR og FHI. (1-3)
Vi anbefaler at HLR skal regnes som en aerosolgenerende prosedyre (AGP), som ideelt sett krever beskyttelse med smittevernutstyr med minst FFP2-maske ved reell hjertestans. (4) For legfolk generelt vil smittevernutstyr ikke være tilgjengelig i en hjertestanssituasjon. Profesjonelle aktører / «first responders» bør planlegge smitteverntiltak tilsvarende som for helsepersonell og øve på dette ved opplæring og trening.
Om bruk av smittevernutstyr og opplæring kan kombineres vil det være en fordel, avhengig av tilgang til smittevernutstyr. Dette vil også redusere risiko for smitte mellom deltakere.
Rådene og anbefalingene i dette dokumentet gjelder for både legfolk og helsepersonell.

 

OBS!Vedlagt oppdatert retningslinje etter at vi har måttet gjøre noen presiseringer i kapitlene for helsepersonell. Frivillige organisasjoner som trener to-redder HLR eller scenarietrening må være obs på innblåsninger på dukker vil kunne medføre eksponering for aersoler for den som gjør kompresjoner på dukken. Det finnes ulike metoder for å komme rundt dette problemet, men den enkelte virksomhet må vurdere om de ønsker å ta høyde for dette smittevernhensynet eller ikke i sin kursvirksomhet.